Wiele scenariuszy - jedno rozwiązanie

Biznesplany

Profesjonalna prezentacja celów i sposobów ich osiągnięcia przy uwzględnieniu warunków natury finansowej, rynkowej, organizacyjnej, marketingowej, kadrowej oraz technologicznej. Symulacja różnych scenariuszy zdarzeń. Niezbędny do podejmowania strategicznych lub operacyjnych decyzji przez Inwestora lub bank.

Prognozy finansowe
Plany budżetowe

Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Modelowanie prognoz finansowych w oparciu o wiele zmiennych. Tworzenie rozwiązań wielowariantowych. Budowanie planów budżetowych z podziałem zadań na wszystkich pracowników. Ocena realizacji planów budżetowych.

Analizy opłacalności inwestycji

Wstępna ocena opłacalności projektu inwestycyjnego. Analiza efektywności projektu na jego wczesnym etapie. Modelowanie danych na podstawie zmiennych założeń wejściowych. Możliwość otrzymania streszczenia menadżerskiego lub prezentacji multimedialnej. Analiza opłacalności dla nowych przedsiębiorstw. Start-up.

Wnioski o dotację

Wstępna ocena projektu pod kątem możliwości pozyskania wsparcia, wybór programu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wsparcie w procesie udzielania zamówień, rozliczenie wniosku o płatność pośrednią lub końcową, przygotowanie sprawozdań oraz dokumentacji do kontroli instytucji pośredniczących.

Dodatkowe korzyści

Symulacje wielowariantowe

Możliwość zmiany założeń w każdej chwili, tworzenie wielu symulacji w oparciu o różne dane wejściowe.

Automatyzacja procesu tworzenia danych

Przygotowane prognozy automatycznie uwzględniają zmianę parametrów wejściowych. Natychmiastowa odpowiedź na zmianę założeń.

Analiza alternatywnych rozwiązań

Porównanie alternatywnych rozwiązań w celu wybrania optymalnego wariantu.

Nadzór biegłego rewidenta

Możliwość konsultacji rozwiązań z biegłym rewidentem lub uzyskanie pisemnej opinii biegłego rewidenta.

Prezentacje multimedialne

Możliwość przygotowania wyników w formie prezentacji multimedialnej, menadżerskiej. Wsparcie w procesie prezentacji wyników. Wielowariantowe prezentacje.

Wsparcie na wszystkich etapach inwestycji

Porównanie przyjętych rozwiązań do stanu faktycznego inwestycji, możliwość dokonania zmiany przebiegu inwestycji w prognozach finansowych, ich aktualizacja dla potrzeb banku, inwestora lub firmy.

Dane, na których można polegać

Tworzenie przyszłych sprawozdań finansowych odbywa się z zachowaniem przepisów Ustawy o rachunkowości. Celem mojego działania jest maksymalne odwzorowanie w liczbach zjawisk i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Bazuję na rzeczywistych danych źródłowych, zweryfikowanych i zinterpretowanych. Pozwala to uzyskać rozbudowaną bazę danych do analizy stanu obecnego, jak i przygotowania prognoz przyszłych okresów.
Na każdym etapie realizacji inwestycji możliwe jest przeprowadzenie symulacji przyszłych zdarzeń, które znajdą odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych. Tworzenie wielu scenariuszy, często nakładających się na siebie w tym samym czasie znacząco utrudnia uzyskanie precyzyjnych wyników, dlatego tylko wielowariantowa analiza danych pozwala na prześledzenie każdego ze scenariuszy osobno, jak i wszystkich łącznie.

Misja

Wsparcie przedsiębiorstw w procesach inwestycyjnych, tworzenie rzetelnych i profesjonalnych analiz pozwalających na ocenę przedsięwzięć na wszystkich etapach ich realizacji.
Transparentność działania z zachowaniem zasad etyki zawodowej. Niezawieranie umów partnerskich z instytucjami finansowymi i bankami.
Tworzenie przyjaznej firmy będącej wsparciem dla Zarządów przedsiębiorstw na długie lata.

O firmie

Pomysł na stworzenie niezależnej firmy oferującej profesjonalne rozwiązania dla przedsiębiorstw zrodził się w roku 2006 na bazie 13 lat doświadczeń zawodowych zebranych przeze mnie w dużych instytucjach finansowych takich jak: Powszechny Bank Kredytowy SA, Bank Przemysłowo-Handlowy SA, Bank PeKaO SA oraz PeKaO SA Centrum Korporacyjne Gliwice (Starszy Ekspert).
Zebrane doświadczenie pozwala mi na bardzo szerokie i niezależne spojrzenie na realizowane projekty inwestycyjne. Uczestniczyłem w przygotowaniu projektów z obszarów automatyzacji produkcji, wdrażania systemów zarządzania produkcją czy organizacji procesów badawczo-rozwojowych.
Oferuję wsparcie na wczesnym etapie tworzenia projektów jak i gotowych do ubiegania się o dofinansowanie z programów UE. Oferuje wiedzę i rozwiązania, dzięki którym możliwa jest analiza wszystkich planowanych operacji gospodarczych celem wyboru najlepszego scenariusza zdarzeń.
Całość projektu realizuję i nadzoruję samodzielnie z zachowaniem zasad polityki prywatności i poufności. W skrajnych przypadkach projekt może być konsultowany w grupie specjalistów z wieloletnim doświadczeniem potwierdzonym odpowiednimi licencjami i certyfikatami. Szczególnie dotyczy to takich dziedzin jak: rachunkowość, analiza ekonomiczna, wyceny firm, wyceny nieruchomości, controlling, prawo budowlane i zagadnienia administracyjne.

Znajdź optymalną drogę rozwoju swojej firmy.

Umów się na spotkanie